หน้าแรก

ข่าวสาร

บุคลากรศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

UBI มทร.พระนคร ร่วมเปิดโลกทัศน์ใหม่ในงานTHAIFEX – ANUGA ASIA 2020 “The Hybrid Edition”

UBI มทร.พระนคร เข้าร่วมกิจกรรมค่ายTrain the Trainers for “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S) IDEA CHALLENGE” สำหรับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ UBI

UBI มทร.พระนคร นำทีมบุคลากรเข้าศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติงานบ่มเพาะธุรกิจ ณ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

UBI ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการการท่องเที่ยวโดยชุมชนตลาดน้อย : ซอกซอน ออน ตลาดน้อย

TechBiz Starter โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรม (TechBiz Starter)