ประวัติความเป็นมา

          สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีนโนบายสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมุ่งสู่ความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สร้างช่องทางการนำงานวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดผลเชิงบวกต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว ซึ่งสกอ. คาดหวังว่า หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา จะทำหน้าที่บ่มเพาะให้เกิดบริษัทจัดตั้งใหม่ที่เรียกว่า Start-up Companies และผู้ประกอบการใหม่ที่จะถูกฟูมฟักให้เติบโต โดยอาศัยข้อได้เปรียบจากสภาพแวดล้อมทางวิชาการ ในสถาบันอุดมศึกษา โดย สกอ. ได้ให้การสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ ดังกล่าว ตั้งแต่ ปี 2548-2552 รวม 56 หน่วยงาน และ มทร.พระนคร คือ 1 ใน 56 หน่วยงาน โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” Rajamangala University of Technology Phra Nakhon-University Business Incubator Center หรืออาจเรียกชื่อสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษว่า RMUTP-UBI  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพ จัดการศึกษาบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มทร.พระนครนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อดำเนินงานให้สอดคล้องกับความคาดหวังของ สกอ.  และที่สำคัญคือเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน และเป็นช่องทางการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่สร้างขึ้นในมหาวิทยาลัย พัฒนาสู่กระบวนการใช้งานเชิงพาณิชย์ สร้างรายได้และผลประโยชน์กลับสู่มหาวิทยาลัย ชุมชนและประเทศในระยะยาว

Timeline

 • ปี 2547  จัดตั้งคลินิกเทคโนโลยี เพื่อให้บริการข้อมูล คำปรึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
 • ปี 2549  จัดทำข้อมูลเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอดและข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ เผยแพร่ และให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
 • ปี 2550  สกอ. ให้การสนับสนุนการจัดตั้ง ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
 • ปี 2554  โอนศูนย์ UBI ให้มีการจัดตั้งสำนักงาน ณ คณะบริหารธุรกิจ โดยมอบหมายให้คณะบริหารธุรกิจเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
 • ปี 2558  โอนศูนย์ UBI ให้มีการจัดตั้งสำนักงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ
 • ปี 2561  อธิการบดีมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นผู้รับผิดชอบ
 • ปี 2563 – ปัจจุบัน  ตั้งสำนักงานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ บริเวณชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์ และอธิการบดีมอบหมายให้ ดร.ปริญญา มากลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีอาจารย์พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เสาหลักในการบ่มเพาะธุรกิจแก่ผู้ประกอบรายใหม่ของมหาวิทยาลัยสู่ความมั่นคงทางอาชีพอย่างยั่งยืน”

เมื่อพิจารณาวิสัยทัศน์นี้ถือว่ามีความทะเยอทะยานในตัว เป็นเป้าหมายชัดเจนที่ยิ่งใหญ่และสามารถโน้มน้าวใจได้ แฝงด้วยความเสี่ยง และอาจหาญเพื่อใช้เป็นตัวกระตุ้นให้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจขับเคลื่อนไปข้างหน้าสู่กระบวนการใช้งานเชิงพาณิชย์ที่สามารถสร้างรายได้ในระดับมหาวิทยาลัย และระดับประเทศ

พันธกิจ (Mission)

 1. ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพอย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นเป็นเสาหลักในการบ่มเพาะธุรกิจแก่ผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัย
 2. ให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลการดำเนินธุรกิจแก่นักศึกษา บัณฑิต บุคลากรภายในและภายนอกโดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
 3. สร้างความแข็งแกร่งทางอาชีพ ตระหนักถึงประโยชน์ของส่วนรวมในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการสร้างรายได้ของผู้ประกอบการ
 4. สนับสนุน ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีศักยภาพในการบ่มเพาะธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์ (Objective)

 1. เพื่อจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัย
 2. เพื่อเป็นแหล่งฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการทางธุรกิจแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษา บัณฑิต บุคลากรภายในและภายนอก ซึ่งอาจเกิดเป็นรายได้สู่มหาวิทยาลัยได้
 3. เพื่อให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลการดำเนินธุรกิจแก่กลุ่มเป้าหมาย
 4. เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่และผู้ประกอบการเต็มรูปแบบในธุรกิจที่เกิดจากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมองค์ความรู้ และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย

 

แผนภูมิโครงสร้างศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

เป้าหมาย (Goal)

 1. เกิดศูนย์บ่มเพาะธุรกิจที่มีโครงสร้างบริหารที่ชัดเจน มีคณะกรรมการบริหารที่มีอธิการบดีเป็นประธานที่สามารถเป็นแบบอย่างของการบริหารจัดการที่เป็นรูปธรรม
 2. มีมาตรการให้เกิด Start – up Company
 3. มีนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจในการฝึกอบรมทางธุรกิจร่วมกัน
 4. มีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเพื่อพัมนาศักยภาพของผู้ประกอบการร่วมกัน