ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) มทร.พระนคร ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ดร.ปริญญา มากลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) มทร.พระนคร ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง การประเมินผลการดำเนินโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง รอบกลั่นกรอง ครั้งที่ 1 โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม พร้อมให้ความรู้และคำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการแต่ละราย ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์

บุคลากร UBI ร่วมฟังบรรยายพิเศษ “การจัดการความรู้กับภารกิจที่ท้าทาย”

ศูนย์การจัดการความรู้ มทร.พระนคร จัด บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายและแนวทางการ จัดการความรู้ 3 กลุ่ม ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ในโครงการ ส่งเสริมการน าองค์ความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพ การท างานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 เรื่อง นโยบายการจัดการความรู้ 3 กลุ่ม สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน ซึ่งมีวิทยากรจาก ภายนอกมีความเชียวชาญด้านการจัดการความรู้ จ านวน 3 ท่าน Continue Reading →

ศูนย์บ่มเพาะพาทีมงานหารือการดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา UBI

วันที่ 17 มี.ค. 2564 อาจารย์พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ พาทีมงานหารือการดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา UBI เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2564 – 2565 และการจัดกิจกรรมเครือข่าย UBI ภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สุดปังงง ศูนย์บ่มเพาะนำผู้ประกอบการเข้ารับการกลั่นกรอง

มื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมงาน UBI #ราชมงคลพระนคร นำผู้ประกอบการเข้ารับการกลั่นกรองผ่าน Zoom กับคณะกรรมการจาก สป.อว. และเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง โดยนายอภิชาติ ผางจันทร์ดา ผู้ประกอบการธุรกิจนาวีนมแพะ ได้รับคัดเลือกต่อเป็น Spin-off และนางสาวฉัตรสุดา เจนกิจการ ผู้ประกอบการธุรกิจติ่มซำ ได้รับคัดเลือกเป็น Startup หน้าใหม่

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBi) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBi) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ดร.ปริญญา มากลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ระยะที่ 1 “การอบรมแนวทางการสร้างแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่” โดยมี ผศ.จิรพร มหาอินทร์ ผศ.ขวัญฤทัย วงศ์กำแหงหาญ และอาจารย์พีรณัฏฐ์ ยาทิพย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของนักศึกษาในการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ โดยเป็นการพัฒนาองค์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดผลเชิงบวกต่อการพัฒนาธุรกิจตนเอง และพัฒนาประเทศชาติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว ณ ห้องประชุมมงคลอาภา Continue Reading →

ศูนย์บ่มเพาะนำผู้ประกอบการเข้ารายงานผลการดำเนินงานรอบ 24 เดือน ณ​ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ในวันพฤหัสบดีที่ 3​ ธันวาคม​ 2563​ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย อาจารย์พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์ ผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะทำงาน พาผู้ประกอบการเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานรอบ 24 เดือน โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 นำเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ​ณ​ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โดยผลการประเมินผ่านเป็นที่เรียบร้อย

ศูนย์บ่มเพาะเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานรอบ 24 เดือน

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พ.ย. 2563 ผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สป.อว. TOR 62 ภายใต้การดูแลของ UBI จำนวน 4 ราย เข้ารับการหารือเพื่อเตรียมการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอำนวยการและผู้ประเมินต่อไป

แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับศูนย์บ่มเพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สถาบันอุตสาหกรรม มทร. รัตนโกสินทร์

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ดร.ปริญญา มากลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มทร.พระนคร นำทีมผู้บริหาร บุคลากร ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม มทร.รัตนโกสินทร์ เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารและการพัฒนาศูนย์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และห้องสำนักงาน ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

ประชุมคณะทำงานเชิงประเด็น C-UBI เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 1/2564

อาจารย์พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ นำทีมบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเชิงประเด็น C-UBI​ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง​ ครั้งที่​ 1/2564 ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม​ วังนกแก้ว​ พาร์ควิว​ อำเภอไทรโยก​ จังหวัดกาญจนบุรี ประเด็นสำคัญ – ด้วยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ/วิสาหกิจ ถือเป็นแหล่งเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความเชี่ยวชาญทางธุรกิจที่หลากหลายกิจกรรมเข้าด้วยกัน โดยการเปลี่ยนผู้ประกอบการจากแบบดั้งเดิมที่มีอยู่ไปสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ และ/หรือบริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูงที่มีความสามารถเร่งอัตราเร็วของการเจริญเติบโตของบริษัทจนพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง – สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา Continue Reading →