ศูนย์บ่มเพาะเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานรอบ 24 เดือน

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พ.ย. 2563 ผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สป.อว. TOR 62 ภายใต้การดูแลของ UBI จำนวน 4 ราย เข้ารับการหารือเพื่อเตรียมการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอำนวยการและผู้ประเมินต่อไป