แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับศูนย์บ่มเพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สถาบันอุตสาหกรรม มทร. รัตนโกสินทร์

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ดร.ปริญญา มากลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มทร.พระนคร นำทีมผู้บริหาร บุคลากร ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม มทร.รัตนโกสินทร์ เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารและการพัฒนาศูนย์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และห้องสำนักงาน ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ