ศูนย์บ่มเพาะพาทีมงานหารือการดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา UBI

วันที่ 17 มี.ค. 2564 อาจารย์พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ พาทีมงานหารือการดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา UBI เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2564 – 2565 และการจัดกิจกรรมเครือข่าย UBI ภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ