บุคลากร UBI ร่วมฟังบรรยายพิเศษ “การจัดการความรู้กับภารกิจที่ท้าทาย”

ศูนย์การจัดการความรู้ มทร.พระนคร จัด
บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายและแนวทางการ
จัดการความรู้ 3 กลุ่ม ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ในโครงการ
ส่งเสริมการน าองค์ความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ
2564 เรื่อง นโยบายการจัดการความรู้ 3 กลุ่ม
สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน ซึ่งมีวิทยากรจาก
ภายนอกมีความเชียวชาญด้านการจัดการความรู้
จ านวน 3 ท่าน ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการ
ความรู้กับภารกิจที่ท้าทายด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ” ได้แก่ รศ.น.ท.หญิง ดร.ชมสุภัค
ครุฑกะ รศ.ดร.ศยามน อินสะอาด และ รศ.ดร.
อภิชา แดงจ ารูญ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม
2564 ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มทร.พระนคร