ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) มทร.พระนคร ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ดร.ปริญญา มากลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) มทร.พระนคร ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง การประเมินผลการดำเนินโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง รอบกลั่นกรอง ครั้งที่ 1 โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม พร้อมให้ความรู้และคำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการแต่ละราย ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์