ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBi) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBi) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ดร.ปริญญา มากลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ระยะที่ 1 “การอบรมแนวทางการสร้างแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่” โดยมี ผศ.จิรพร มหาอินทร์ ผศ.ขวัญฤทัย วงศ์กำแหงหาญ และอาจารย์พีรณัฏฐ์ ยาทิพย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของนักศึกษาในการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ โดยเป็นการพัฒนาองค์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดผลเชิงบวกต่อการพัฒนาธุรกิจตนเอง และพัฒนาประเทศชาติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (สัญจร) ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร