โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้นครั้งที่ 1 “การสร้างรายได้ด้วย e-Commerce”ภายใต้โครงการ Young Talent ใน e-Commerce Park

  •  เมื่อวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เวลา 08.30-16.30 น. เป็นต้นไป ในการนี้ทางศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ UBI มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ Etda ได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นครั้งที่ 1 “การสร้างรายได้ด้วย e – Commerce” ภายใต้โครงการ Young Talent ใน e -Commerce Park  ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อสร้างความรู้ให้แก่นักศึกษาในการจัดการธุรกิจและการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการและชุมชนในยุค 4.0 เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจออนไลน์เพิ่มมากขึ้น