โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้นครั้งที่ 2 “การสร้างรายได้ด้วย e – Commerce” ภายใต้โครงการ Young Talent ใน e -Commerce Park

  • เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องบรรยายรวม 2.1 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เวลา 08.00 – 16.30 น. เป็นต้นไป ในการนี้ทางศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ UBI มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ Etda ได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นครั้งที่ 2 “การสร้างรายได้ด้วย e – Commerce” ภายใต้โครงการ Young Talent ใน e -Commerce Park  ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อสร้างความรู้ให้แก่นักศึกษาในการจัดการธุรกิจและการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการและชุมชนในยุค 4.0 เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจออนไลน์เพิ่มมากขึ้น