การรายงานผลการดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๒ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา พร้อมด้วยผู้ประกอบการ (Start up) ภายใต้การบ่มเพาะของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งประกอบไปด้วย (๑) อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี ผลิตภัณฑ์ผ้าและเยื่อกระดาษจากผักตบชวา ตรา เพ็ญชวา (๒) ดร.ธนภพ โสตรโยม ผลิตภัณฑ์อาหาว่างสุนัขและแมว ตรา ถุงทอง (๓) คุณจินดาพร ช่วยดร ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและแหวนรุ่น มาสเตอร์ คลาสซี่ จิวเวลรี่เข้ารายงานผลการรายงานผลการดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ต่อสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และตรงตามตัวชี้วัด ข้อกำหนด เป็นอย่างดี