โครงการ”หัวใจสีเขียว”

  • เมื่อวันที่ 24-26 กันยายน ๒๕๖๑   ณ โครงการชัยพัฒนาประชาเกษม ได้จัดโครงการ”หัวใจสีเขียว” เวลา ๘.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้หันกลับมารณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม มีการออกร้าน และเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและรายได้ให้ผู้ประกอบการ ทางศูนย์บ่มเพาะธุรกิจจึงส่งผู้ประกอบการเข้่าร่วมโครงการฯ  อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม เยื่อไม้ & เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังปลากระเบน ผลิตภัณฑ์น้ำมันเหลืองบางคนฑี และ ผลิตภัณฑ์แชมพูมะกรูด เป็นต้น