โครงการการจัดการธุรกิจและการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการและชุมชนในยุค4.0

  • เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น ๖ อาคาร ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
    เวลา ๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ทางศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ UBI มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการการจัดการธุรกิจและการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการและชุมชนในยุค ๔.0 ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่นักศึกษาในการจัดการธุรกิจและการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการและชุมชนในยุค4.0