ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตรระยะสั้น “การสร้างรายได้ด้วย e-Commerce”ภายใต้โครงการ Young Talent ใน e-Commerce Park หลักสูตรระยะสั้นครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1–2 สิงหาคม 2562 และหลักสูตรระยะสั้นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)
ทางศูนย์บ่มเพาะธุระกิจได้ร่วมมือกับทางETDA สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ จำทำโครงการดีดีเพื่อนิสิตนักศึกษา มาให้รู้เกี่ยวกับ

e-Commerce

ลิงค์กำหนดการวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562  20190619 workshop training 1update