Pagefacebook UBI

FacebookFanpage:  RMUTP UBI ลิงค์  https://www.facebook.com/RMUTP-UBI-2328481667403846/?modal=admin_todo_tour หมายเหตุ : กลุ่มนี้จัดทำเพื่อบอกข่าวสารข้อมูลหรือกิจกรรมต่างๆ และยังสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ของศูนย์บ่มเพาะได้ง่ายขึ้น

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตรระยะสั้น “การสร้างรายได้ด้วย e-Commerce”ภายใต้โครงการ Young Talent ใน e-Commerce Park หลักสูตรระยะสั้นครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1–2 สิงหาคม 2562 และหลักสูตรระยะสั้นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร Continue Reading →

การรายงานผลการดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๒ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา พร้อมด้วยผู้ประกอบการ (Start up) ภายใต้การบ่มเพาะของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งประกอบไปด้วย (๑) อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี ผลิตภัณฑ์ผ้าและเยื่อกระดาษจากผักตบชวา ตรา เพ็ญชวา (๒) ดร.ธนภพ โสตรโยม ผลิตภัณฑ์อาหาว่างสุนัขและแมว ตรา ถุงทอง (๓) คุณจินดาพร ช่วยดร ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและแหวนรุ่น Continue Reading →

โครงการ”หัวใจสีเขียว”

เมื่อวันที่ 24-26 กันยายน ๒๕๖๑   ณ โครงการชัยพัฒนาประชาเกษม ได้จัดโครงการ”หัวใจสีเขียว” เวลา ๘.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้หันกลับมารณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม มีการออกร้าน และเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและรายได้ให้ผู้ประกอบการ ทางศูนย์บ่มเพาะธุรกิจจึงส่งผู้ประกอบการเข้่าร่วมโครงการฯ  อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม เยื่อไม้ & เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังปลากระเบน ผลิตภัณฑ์น้ำมันเหลืองบางคนฑี และ ผลิตภัณฑ์แชมพูมะกรูด เป็นต้น

โครงการการจัดการธุรกิจและการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการและชุมชนในยุค4.0

เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น ๖ อาคาร ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เวลา ๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ทางศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ UBI มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการการจัดการธุรกิจและการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการและชุมชนในยุค ๔.0 ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่นักศึกษาในการจัดการธุรกิจและการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการและชุมชนในยุค4.0

โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ทางธุรกิจรุ่นที่ ๒

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง B ๑๒๗๑ อาคาร ๑ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อจัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตเบเกอรี่ (Bakery) เพื่อให้ความรู้และสร้างประสบการณ์ในการทำธุรกิจเบเกอรี่ (Bakery)และถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตเบเกอรี่(เบเกอรี่) เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์และอาชีพให้แก่นักศึกษา บุคลากรภายใน และภายนอก

ประชุมคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ หลักๆ คือ (๑)แผนการใช้งบประมาณเงินอุดหนุนหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปี ๒๕๖๐  (๒) ผลการดำเนินงานร้าน @ RMUTP ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มิถุนายน ๑๕๖๑ (๓) รายงานผลโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ Continue Reading →

การรายงานผลการดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

คุณวิทวัช น้อมบุญส่งศรี ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้ประกอบการ (Start up) ภายใต้การบ่มเพาะของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งประกอบไปด้วย (๑) อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี ผลิตภัณฑ์ผ้าและเยื่อกระดาษจากผักตบชวา ตรา เพ็ญชวา (๒) ดร.ธนภพ โสตรโยม ผลิตภัณฑ์อาหาว่างสุนัขและแมว ตรา ถุงทอง        (๓) คุณจินดาพร ช่วยดร ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและแหวนรุ่น มาสเตอร์ Continue Reading →

โครงการอบรมแผนธุรกิจและปฏิบัติการดำเนินธุรกิจผ่าน Social media สำหรับผู้ประกอบการใหม่

  เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้อง Learning space ชั้น ๓ (อาคารอเนกประสงค์) เวลา ๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ทางศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ UBI มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการอบรมแผนธุรกิจและปฏิบัติการดำเนินธุรกิจผ่าน Social media สำหรับผู้ประกอบการใหม่ ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกได้ทราบถึงประโยชน์และให้ความร่วมมือสมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการเพื่อเพิ่มจำนวนผู้รับการบ่มเพาะของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจในลำดับต่อไป

โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ทางธุรกิจ รุ่น ๑ “การทำธุรกิจร้านกาแฟ”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๑ ณ ห้องB ๒๐๕ ชั้น ๒  อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (UBI) ได้จัดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ทางธุรกิจ รุ่น ๑ ในหัวข้อ”การทำธุรกิจร้านกาแฟ” ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐ ราย โดยผู้สอนมืออาชีพ