โครงการRoad show (4 ศูนย์)

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการ Road show 4 (ศูนย์) ขึ้น ในระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ทั้ง 4 แห่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สร้างความตระหนักและเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่บุคลากรภายในและภายนอก อีกทั้งยังรับสมัครผู้เข้าร่วมการบ่มเพาะ จากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ  

โครงการเสวนาให้ความรู้ในเชิงธุรกิจและประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร เปิดร้าน @RMUTP

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปิดร้าน @RMUTP ซึ่งเป็นโครงการทดลองจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การประกอบธุรกิจและเป็นที่ทดสอบทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการใหม่อย่างนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ต้องการเป็น Start up ทั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มทักษะ ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนและนำประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดในอนาคตอีกด้วย ท่านใดสนใจสามารถใช้บริการได้ที่ร้าน @RMUTP ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ร้านเปิดทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 07.00 – 19.00 น. หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 081-984-9984          Continue Reading →