โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ทางธุรกิจรุ่นที่ ๒

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง B ๑๒๗๑ อาคาร ๑ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อจัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตเบเกอรี่ (Bakery) เพื่อให้ความรู้และสร้างประสบการณ์ในการทำธุรกิจเบเกอรี่ (Bakery)และถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตเบเกอรี่(เบเกอรี่) เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์และอาชีพให้แก่นักศึกษา บุคลากรภายใน และภายนอก

ประชุมคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ หลักๆ คือ (๑)แผนการใช้งบประมาณเงินอุดหนุนหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปี ๒๕๖๐  (๒) ผลการดำเนินงานร้าน @ RMUTP ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มิถุนายน ๑๕๖๑ (๓) รายงานผลโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ Continue Reading →

การรายงานผลการดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

คุณวิทวัช น้อมบุญส่งศรี ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้ประกอบการ (Start up) ภายใต้การบ่มเพาะของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งประกอบไปด้วย (๑) อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี ผลิตภัณฑ์ผ้าและเยื่อกระดาษจากผักตบชวา ตรา เพ็ญชวา (๒) ดร.ธนภพ โสตรโยม ผลิตภัณฑ์อาหาว่างสุนัขและแมว ตรา ถุงทอง        (๓) คุณจินดาพร ช่วยดร ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและแหวนรุ่น มาสเตอร์ Continue Reading →

โครงการอบรมแผนธุรกิจและปฏิบัติการดำเนินธุรกิจผ่าน Social media สำหรับผู้ประกอบการใหม่

  เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้อง Learning space ชั้น ๓ (อาคารอเนกประสงค์) เวลา ๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ทางศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ UBI มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการอบรมแผนธุรกิจและปฏิบัติการดำเนินธุรกิจผ่าน Social media สำหรับผู้ประกอบการใหม่ ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกได้ทราบถึงประโยชน์และให้ความร่วมมือสมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการเพื่อเพิ่มจำนวนผู้รับการบ่มเพาะของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจในลำดับต่อไป

โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ทางธุรกิจ รุ่น ๑ “การทำธุรกิจร้านกาแฟ”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๑ ณ ห้องB ๒๐๕ ชั้น ๒  อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (UBI) ได้จัดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ทางธุรกิจ รุ่น ๑ ในหัวข้อ”การทำธุรกิจร้านกาแฟ” ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐ ราย โดยผู้สอนมืออาชีพ  

การประชุมคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 2/2560

  เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ หลักๆ คือ (๑)เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบการผ่านการประเมินผลการดำเนินงานขั้นฟื้นฟู อย่างเป็นทางการและแนะนำบุคลากรใหม่ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (๒)เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาขอจัดทำโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ทางธุรกิจ และ (๓)เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ รายงานผลการดำเนินโครงการ START UP TALK  การเข้าร่วมในการประเมินผลงานดำเนินงานโครงการ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ รอบ Continue Reading →

โครงการตลาดนัดนักศึกษา “RMUTP MARKET”

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องโถงใต้อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจได้ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการจัดโครงการโครงการตลาดนัดนักศึกษา “RMUTP MARKET” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและชมรมผู้ประกอบการให้สร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการจัดแสดงผลงานของผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะของศูนย์เพาะธุรกิจและชมรมผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะของ UBI อาทิเช่น อาหาร ผลิตภัณฑ์แปรรูป เป็นต้น    

โครงการ START UP TALK

  เมื่อวันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น ๖ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทางศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ UBI มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการ  ” START UP TALK ” ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากร      ทั้งภายในและภายนอกได้ทราบถึงประโยชน์และให้ความร่วมมือสมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการเพื่อเพิ่มจำนวนผู้รับการบ่มเพาะของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจในลำดับต่อไป

ประกอบการกลั่นกรองเพื่อรับการบ่มเพาะภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปี2560

  เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ. นครปฐม ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (UBI) ได้นำผู้ประกอบการไปเพื่อพิจารณาประกอบการกลั่นกรองเพื่อรับการบ่มเพาะภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา ปี2560 ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง