ประชุมคณะทำงานเชิงประเด็น C-UBI เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 1/2564

อาจารย์พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ นำทีมบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเชิงประเด็น C-UBI​ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง​ ครั้งที่​ 1/2564 ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม​ วังนกแก้ว​ พาร์ควิว​ อำเภอไทรโยก​ จังหวัดกาญจนบุรี

ประเด็นสำคัญ
– ด้วยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ/วิสาหกิจ ถือเป็นแหล่งเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความเชี่ยวชาญทางธุรกิจที่หลากหลายกิจกรรมเข้าด้วยกัน โดยการเปลี่ยนผู้ประกอบการจากแบบดั้งเดิมที่มีอยู่ไปสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ และ/หรือบริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูงที่มีความสามารถเร่งอัตราเร็วของการเจริญเติบโตของบริษัทจนพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง
– สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในฐานะหน่วยกำกับนโยบายที่มีพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่สร้างสรรค์โดยคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาไปพัฒนาสู่กระบวนการใช้งานเชิงพาณิชย์ผ่าน TOR ปี 2564
– ข้อกำหนด UBI TOR 64 ประเภทธุรกิจแบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 1. ธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการเกษตรกรรม ได้แก่ การปศุสัตว์ การป่าไม้ การประมง การกสิกรรม และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้จาการแปรรูปไปเป็นอย่างอื่น เช่น อาหารกระป๋อง เครื่องหนัง ไม้อัด ผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น 2. ธุรกิจสุขภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสุขภาพ เช่น ธุรกิจอาหารเสริม ธุรกิจอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและธุรกิจบริการสุขภาพอื่นๆ เป็นต้น 3. ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล ธุรกิจที่มีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเพิ่มผลิผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์/บริการ เช่น ด้านธุรกิจ Digital of Things/Simulation เป็นต้น หรือเป็นธุรกิจที่พัฒนา โดยใช้องค์ความรู้ความคิดสร้างสรรค์มหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว (ในด้าน Digital/IT) ของผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ 4. ธุรกิจหัตถกรรมและของประดับตกแต่ง ธุรกิจที่ผลิตภัณฑ์เน้นความคิดสร้างสรรค์หรือใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 5. ธุรกิจบริการ ธุรกิจที่เน้นการให้บริการ เช่น ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจการคมนาคมขนส่ง ธุรกิจสปาและความงาม เป็นต้น