คลังความรู้

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการท่องเที่ยวชุมชนตลาดน้อย
บันทึกการเล่าเรื่อง(เที่ยวตลาดน้อย)
แผนศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
แผนการสร้างองค์ความรู้
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเที่ยวตลาดน้อย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมบริหารกิจกรรมการจัดการความรู้ UBI ปีงบประมาณ2563
บันลึกการเล่าเรื่อง(ให้คำปรึกษา)
บันทึกการเล่าเรื่อง(ศึกษาดูงาน ม.เกษตร)
การวิเคราะห์ข้อมูลและปรับแนวคิดธุรกิจเพื่อ Pitching ได้ทะลุเป้า
บันทึกการเล่าเรื่อง thaifex
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมบริหารกิจกรรมการจัดการความรู้ UBI ปีงบประมาณ 2564
แผนการจัดการความรู้ตามประเด็นองค์ความรู้ที่จำเป็น
แผนการสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์
บันทึกการเล่าเรื่อง (ประชุมเครือข่าย 1_64 TOR64)
บันทึกเล่าเรื่อง (UBI Platform ศึกษาดูงาน RMUTR)
บันทึกการเล่าเรื่อง KM กับภารกิจที่ท้าทายด้วย IT