โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้นครั้งที่ 1 “การสร้างรายได้ด้วย e-Commerce”ภายใต้โครงการ Young Talent ใน e-Commerce Park

⋅ เมื่อวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เวลา 08.30 น.  เป็นต้นไป ทางศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ UBI มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้นครั้งที่ 1 “การสร้างรายได้ด้วย e-Commerce” ภายใต้โครงการ Young Talent ใน e-Commerce Park ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่นักศึกษาในการจัดการธุรกิจและการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการและชุมชนในยุค4.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *