วิสัยทัศน์

  • ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพ และนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สู่กระบวนการใช้งานเชิงพาณิชย์ที่สามารถสร้างรายได้ในระดับมหาวิทยาลัย และระดับประเทศ