โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ทางธุรกิจรุ่นที่ ๒

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง B ๑๒๗๑ อาคาร ๑ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • เพื่อจัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตเบเกอรี่ (Bakery)
  • เพื่อให้ความรู้และสร้างประสบการณ์ในการทำธุรกิจเบเกอรี่ (Bakery)และถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตเบเกอรี่(เบเกอรี่) เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์และอาชีพให้แก่นักศึกษา บุคลากรภายใน
    และภายนอก