ทะเบียนความรู้ ปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่                  เรื่อง                                                    รูปแบบ         สถานที่จัดเก็บ             หมายเหตุ

(ที่/ปี งปม.)

1  1/64                     คำสั่งแต่งตั้งคณะบริหารกิจกรรมการจัดการความรู้               เอกสาร                ศูนย์ KM                       มีในคลังความรู้ KM

2  2/64                    แผนการจัดการความรู้ตามประเด็นองค์ความรู้ที่จำเป็น           เอกสาร                ศูนย์ KM                       มีในคลังความรู้ KM

3  3/64                    แผนการสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ           เอกสาร                ศูนย์ KM                       มีในคลังความรู้ KM

4  4/64                   บันทึกการเล่าเรื่อง (ประชุมเครือข่าย 1_64 TOR64)          เอกสาร                ศูนย์ KM                       มีในคลังความรู้ KM

5  5/64                  บันทึกการเล่าเรื่อง (UBI Platform ศึกษาดูงาน RMUTR)      เอกสาร                ศูนย์ KM                       มีในคลังความรู้ KM

6  6/64                  บันทึกการเล่าเรื่อง (KM กับภารกิจที่ท้าทายด้วย IT)          เอกสาร                ศูนย์ KM                       มีในคลังความรู้ KM