ทะเบียนความรู้ ปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่                  เรื่อง                                                           รูปแบบ         สถานที่จัดเก็บ             หมายเหตุ

(ที่/ปี งปม.)

1  1/63                     ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการท่องเที่ยวชุมชนตลาดน้อย            เอกสาร               ศูนย์ KM                  มีในคลังความรู้ KM

2  2/63                     บันทึกการเล่าเรื่อง (เที่ยวตลาดน้อย)                                     เอกสาร               ศูนย์ KM                  มีในคลังความรู้ KM

3  3/63                     แผนศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ                                                       เอกสาร               ศูนย์ KM                  มีในคลังความรู้ KM

4  4/63                     แผนการสร้างองค์ความรู้                                                     เอกสาร               ศูนย์ KM                  มีในคลังความรู้ KM

5  5/63                     รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเที่ยวตลาดน้อยย                               เอกสาร               ศูนย์ KM                  มีในคลังความรู้ KM

6  6/63                     คำสั่งแต่งตั้งคณะบริหารกิจกรรมการจัดการความรู้                     เอกสาร               ศูนย์ KM                  มีในคลังความรู้ KM

7  7/63                     บันทึกการเล่าเรื่อง (ให้คำปรึกษา)                                         เอกสาร               ศูนย์ KM                  มีในคลังความรู้ KM

8  8/63                    บันทึกการเล่าเรื่อง (ศึกษาดูงานม.เกษตร)                                เอกสาร               ศูนย์ KM                  มีในคลังความรู้ KM

9  9/63                    การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ Pitching ได้ทะลุเป้า                             เอกสาร               ศูนย์ KM                  มีในคลังความรู้ KM

10 10/63                  บันทึกการเล่าเรื่อง THAIFEX                                                เอกสาร               ศูนย์ KM                  มีในคลังความรู้ KM