การประชุมคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 2/2560

  เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ หลักๆ คือ (๑)เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบการผ่านการประเมินผลการดำเนินงานขั้นฟื้นฟู อย่างเป็นทางการและแนะนำบุคลากรใหม่ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (๒)เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาขอจัดทำโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ทางธุรกิจ และ (๓)เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ รายงานผลการดำเนินโครงการ START UP TALK  การเข้าร่วมในการประเมินผลงานดำเนินงานโครงการ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ รอบ Continue Reading →

โครงการตลาดนัดนักศึกษา “RMUTP MARKET”

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องโถงใต้อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจได้ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการจัดโครงการโครงการตลาดนัดนักศึกษา “RMUTP MARKET” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและชมรมผู้ประกอบการให้สร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการจัดแสดงผลงานของผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะของศูนย์เพาะธุรกิจและชมรมผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะของ UBI อาทิเช่น อาหาร ผลิตภัณฑ์แปรรูป เป็นต้น    

โครงการ START UP TALK

  เมื่อวันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น ๖ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทางศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ UBI มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการ  ” START UP TALK ” ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากร      ทั้งภายในและภายนอกได้ทราบถึงประโยชน์และให้ความร่วมมือสมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการเพื่อเพิ่มจำนวนผู้รับการบ่มเพาะของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจในลำดับต่อไป

ประกอบการกลั่นกรองเพื่อรับการบ่มเพาะภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปี2560

  เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ. นครปฐม ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (UBI) ได้นำผู้ประกอบการไปเพื่อพิจารณาประกอบการกลั่นกรองเพื่อรับการบ่มเพาะภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา ปี2560 ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

โครงการRoad show (4 ศูนย์)

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการ Road show 4 (ศูนย์) ขึ้น ในระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ทั้ง 4 แห่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สร้างความตระหนักและเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่บุคลากรภายในและภายนอก อีกทั้งยังรับสมัครผู้เข้าร่วมการบ่มเพาะ จากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ  

โครงการเสวนาให้ความรู้ในเชิงธุรกิจและประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร เปิดร้าน @RMUTP

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปิดร้าน @RMUTP ซึ่งเป็นโครงการทดลองจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การประกอบธุรกิจและเป็นที่ทดสอบทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการใหม่อย่างนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ต้องการเป็น Start up ทั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มทักษะ ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนและนำประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดในอนาคตอีกด้วย ท่านใดสนใจสามารถใช้บริการได้ที่ร้าน @RMUTP ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ร้านเปิดทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 07.00 – 19.00 น. หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 081-984-9984          Continue Reading →