ประวัติความเป็นมา

          สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีนโนบายสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมุ่งสู่ความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สร้างช่องทางการนำงานวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดผลเชิงบวกต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว ซึ่งสกอ. คาดหวังว่า หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา จะทำหน้าที่บ่มเพาะให้เกิดบริษัทจัดตั้งใหม่ที่เรียกว่า Start-up Companies และผู้ประกอบการใหม่ที่จะถูกฟูมฟักให้เติบโต โดยอาศัยข้อได้เปรียบจากสภาพแวดล้อมทางวิชาการ ในสถาบันอุดมศึกษา โดย สกอ. ได้ให้การสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ ดังกล่าว ตั้งแต่ ปี ๒๕๔๘-๒๕๕๒ รวม ๕๖ หน่วยงาน และมทร.พระนคร คือหนึ่งใน ๕๖ หน่วยงาน โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” Rajamangala University of Technology Phra Nakhon-University Business Incubator Center หรืออาจเรียกชื่อสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษว่า RMUTP-UBI  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพ จัดการศึกษาบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มทร.พระนครนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อดำเนินงานให้สอดคล้องกับความคาดหวังของ สกอ.  และที่สำคัญคือเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน และเป็นช่องทางการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่สร้างขึ้นในมหาวิทยาลัย พัฒนาสู่กระบวนการใช้งานเชิงพาณิชย์ สร้างรายได้และผลประโยชน์กลับสู่มหาวิทยาลัย ชุมชนและประเทศในระยะยาว

  • ปี ๒๕๔๗  จัดตั้งคลินิกเทคโนโลยี เพื่อให้บริการข้อมูล คำปรึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
  • ปี ๒๕๕๙  จัดทำข้อมูลเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอดและข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ เผยแพร่ และให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
  • ปี ๒๕๕๐  สกอ. ให้การสนับสนุนการจัดตั้ง ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
  • ปี ๒๕๕๔  โอนศูนย์ UBI ให้มีการจัดตั้งสำนักงาน ณ คณะบริหารธุรกิจ โดยมอบหมายให้คณะบริหารธุรกิจเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
  • ปี ๒๕๕๘  โอนศูนย์ UBI ให้มีการจัดตั้งสำนักงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ
  • ปี ๒๕๖๑  มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นผู้รับผิดชอบ
  • ปี ๒๕๖๓  ย้ายสำนักงานจากชั้น ๒ ตึกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปยังชั้น ๑ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ