คณะกรรมการ

คณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

คณะกรรมการอำนวยการ

๑.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

๒.  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี

๓.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ

๔.  รองอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน

๕.  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

๖.   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ

๗.  คณบดีทุกคณะ

๘.  ผู้อำนวยการกองคลัง

๙.  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

๑๐. ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

  คณะกรรมการดำเนินงาน

๑.    รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี

๒.    ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

๓.    นางสุนารี  จุลพันธ์

๔.    ผศ.อภิญญา   มานะโรจน์

๕.    นายชาญ  เดชอัศวนง

๖.    นายพัดยศ   เพชรวงษ์

๗.   นางภภัสสร   สิงหธรรม

๘.   ผศ.สุรสิทธิ์  ประกอบกิจ

๙.   นางสาวจิราวรรณ   แก้วจินดา

๑๐.  นางสาวฉันทนา   ธนาพิธานนท์

๑๑.  นายคณิต    อยู่สมบูรณ์

๑๒.  ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๓.  นางสาวประนอม   นิลศรีใส

๑๔.  นางสาวสุภาพร   วงศ์ก้อม

๑๕.  นางสาวดุษฏี     พรหมขาม

๑๖.  นางสาวเพ็ญจันทร์   หลิมตระกูล

๑๗.  นางศรีสุดา   อินทมาศ

๑๘.  นางสาวรจนา  สร้อยแก้ว

๑๙.  นายสิทธิภัค   กัลณา