คณะกรรมการ

คณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

คณะกรรมการอำนวยการ

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

๒. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ

๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

๔. รองอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน

๕. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

๖.  คณบดีทุกคณะ

๗. ผู้อำนวยการกองคลัง

๘. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการดำเนินงาน

๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ

๒. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

๓. นางสาวกาญจนา บุญหนัก

๔. นางสาวประนอม นิลศรีใส

๕. นางศิริมา  อาจนนลา

๖. นางสุมิตรา สมประสงค์

๗. นางสาทิพย์  เส็งลา

๘. นายพัฒน์กฤษติ์ ตระกูลฉวี