โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของสถานประกอบการภายใต้การบ่มเพาะของ UBI และนิทรรศการสรุปกิจกรรมการดำเนินงานของ UBI


 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัดโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของสถานประกอบการภายใต้การบ่มเพาะของ UBI และนิทรรศการสรุปกิจกรรมการดำเนินงานของ UBI ในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการ จัดแสดงผลงานของผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะของศูนย์เพาะธุรกิจและชมรมผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะของ UBI อาทิเช่น อาหาร ผลิตภัณฑ์แปรรูป เครื่องประดับ และอื่นๆ อีกมากมาย