โครงการRoad show (4 ศูนย์)

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการ Road show 4 (ศูนย์) ขึ้น
ในระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ทั้ง 4 แห่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สร้างความตระหนักและเสริมสร้างแรงบันดาลใจ
ในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่บุคลากรภายในและภายนอก อีกทั้งยังรับสมัครผู้เข้าร่วมการบ่มเพาะ
จากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ