โครงการเสวนาให้ความรู้ในเชิงธุรกิจและประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

โครงการเสวนาให้ความรู้ในเชิงธุรกิจและประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

วันที่ 1 ธันวาคม 2558

ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


ผลการดำเนินโครงการเสวนาให้ความรู้ในเชิงธุรกิจและประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 170 คน ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวน 170 คน จากการประเมินแบบสอบถามของโครงการดังกล่าวพบว่า

ด้านรูปแบบการเสวนาและวิทยากร

 • การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรนำไปสู่ความตระหนักในการทำธุรกิจ
 • ลักษณะรูปแบบของการเสวนา
 • ความครบถ้วนของเนื้อหาในการเสวนา
 • การตอบข้อซักถามในการเสวนา

ทั้ง 4 ข้อส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร

 • สถานที่เสวนามีความเหมาะสม
 • ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
 • ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
 • อาหารว่าง เครื่องดื่ม และบริการของเจ้าหน้าที่

ทั้ง 4 ข้อส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก

ด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

 • สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ
 • สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดให้ผู้อื่น
 • ท่านต้องการความช่วยเหลือจากศูนย์บ่มเพาะ
 • การสนใจเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

ทั้ง 4 ข้อส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก

สรุปความพึงพอใจในการจัดโครงการเสวนาให้ความรู้ในเชิงธุรกิจและประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก

มีข้อเสนอแนะดังนี้

– อยากให้มีการจัดอบรมด้านการทำธุรกิจออนไลน์

– เป็นการบรรยายที่ดี อยากให้มีการจัดอบรมบ่อยๆ3

1 6 5 4 3 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *