UBI ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการการท่องเที่ยวโดยชุมชนตลาดน้อย : ซอกซอน ออน ตลาดน้อย

เมื่อวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ ผศ.ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่าวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการ การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวชุมชนตลาดน้อย ได้มีความเข้าใจในการจัดทำบัญชี การทำตลาดออนไลน์ และการวางแผนกำไรในการจัดทริปท่องเที่ยวย่านชุมชนตลาดน้อย

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้จัดการ UBI อาจารย์ศิริภรณ์ ศิลปวานิช หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน และอาจารย์สุพัตรา อภิชัยมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติในประเด็นดังกล่าว ณ ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)
ภาพข่าว : ซอกซอนทีม (นศ.สาขาวิชาการเงิน)