UBI มทร.พระนคร นำทีมบุคลากรเข้าศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติงานบ่มเพาะธุรกิจ ณ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  • เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 อาจารย์พีรณัฏฐ์ ยาทิพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) มทร.พระนคร นำทีมบุคลากร เข้าศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติงานบ่มเพาะธุรกิจ ณ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับภารกิจในการบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ ที่รู้จักเทคโนโลยีด้านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการด้านการประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้บุคลากรของหน่วยงานได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริง รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการภาคสนามจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวรัตติญา ศริดารา ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมสถานประกอบการของผู้ประกอบการ ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย