พันธกิจ

  • ให้การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ
  • ให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลการดำเนินธุรกิจแก่นักศึกษา บัณฑิต บุคลากรภายในและภายนอ
  • สร้างงานวิจัยและพัฒนา และให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์วิจัยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
  •  สร้างเครือข่ายธุรกิจแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในเชิงแข่งขัน
  • แสวงหาแหล่งทุนเพื่อพัฒนาศูนย์บ่มเพาะธุรกิจของมหาวิทยาลัย
  • ประสานงานเพื่อดำเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจกับหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย