วัตถุประสงค์

๑  เพื่อจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจที่เป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัย

๒  เพื่อให้การฝึกอบรมทางธุรกิจแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษา บัณฑิต บุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย

๓  เพื่อให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลการดำเนินธุรกิจแก่กลุ่มเป้าหมาย

๔  เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่และผู้ประกอบการเต็มรูปแบบในธุรกิจที่เกิดจากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย