แนวคิด

  • ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นศูนย์สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการสู่โลกอาชีพ