ประชุมคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ หลักๆ คือ (๑)แผนการใช้งบประมาณเงินอุดหนุนหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปี ๒๕๖๐  (๒) ผลการดำเนินงานร้าน @ RMUTP ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มิถุนายน ๑๕๖๑ (๓) รายงานผลโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และ(๔) แสดงผลงานของผู้ประกอบการ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *