การรายงานผลการดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

  • คุณวิทวัช น้อมบุญส่งศรี ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้ประกอบการ (Start up) ภายใต้การบ่มเพาะของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งประกอบไปด้วย (๑) อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี ผลิตภัณฑ์ผ้าและเยื่อกระดาษจากผักตบชวา ตรา เพ็ญชวา (๒) ดร.ธนภพ โสตรโยม ผลิตภัณฑ์อาหาว่างสุนัขและแมว ตรา ถุงทอง        (๓) คุณจินดาพร ช่วยดร ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและแหวนรุ่น มาสเตอร์ คลาสซี่ จิวเวลรี่เข้ารายงานผลการรายงานผลการดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบ ๑๒ เดือน ต่อสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ พื้นที่ ศาลายา เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและตรงตามตัวชี้วัดและข้อกำหนดของโครงการ ฯ
    เป็นอย่างดี

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *