โครงการอบรมแผนธุรกิจและปฏิบัติการดำเนินธุรกิจผ่าน Social media สำหรับผู้ประกอบการใหม่

 

  • เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้อง Learning space ชั้น ๓ (อาคารอเนกประสงค์)
    เวลา ๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ทางศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ UBI มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการอบรมแผนธุรกิจและปฏิบัติการดำเนินธุรกิจผ่าน Social media สำหรับผู้ประกอบการใหม่ ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกได้ทราบถึงประโยชน์และให้ความร่วมมือสมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการเพื่อเพิ่มจำนวนผู้รับการบ่มเพาะของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจในลำดับต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *