โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ทางธุรกิจ รุ่น ๑ “การทำธุรกิจร้านกาแฟ”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๑ ณ ห้องB ๒๐๕ ชั้น ๒  อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (UBI) ได้จัดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ทางธุรกิจ รุ่น ๑ ในหัวข้อ”การทำธุรกิจร้านกาแฟ” ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐ ราย โดยผู้สอนมืออาชีพ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *