การประชุมคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 2/2560

 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ หลักๆ คือ (๑)เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบการผ่านการประเมินผลการดำเนินงานขั้นฟื้นฟู อย่างเป็นทางการและแนะนำบุคลากรใหม่ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (๒)เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาขอจัดทำโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ทางธุรกิจ และ (๓)เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ รายงานผลการดำเนินโครงการ START UP TALK  การเข้าร่วมในการประเมินผลงานดำเนินงานโครงการ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ รอบ ๑๒ เดือนและการปรับปรุง Website ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *