โครงการตลาดนัดนักศึกษา “RMUTP MARKET”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องโถงใต้อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจได้ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการจัดโครงการโครงการตลาดนัดนักศึกษา “RMUTP MARKET” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและชมรม
ผู้ประกอบการให้สร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการจัดแสดงผลงานของผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะของศูนย์เพาะธุรกิจและชมรมผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะของ UBI อาทิเช่น อาหาร ผลิตภัณฑ์แปรรูป เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *