โครงการ START UP TALK

 

  • เมื่อวันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น ๖ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
    ทางศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ UBI มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการ  ” START UP TALK ” ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากร      ทั้งภายในและภายนอกได้ทราบถึงประโยชน์และให้ความร่วมมือสมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการเพื่อเพิ่มจำนวนผู้รับการบ่มเพาะของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจในลำดับต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *