ประกอบการกลั่นกรองเพื่อรับการบ่มเพาะภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปี2560

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ. นครปฐม ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (UBI) ได้นำผู้ประกอบการไปเพื่อพิจารณาประกอบการกลั่นกรองเพื่อรับการบ่มเพาะภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
ในสถาบันอุดมศึกษา ปี2560 ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *