บุคลากรศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

บุคลากรศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ #ราชมงคลพระนคร ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานแก่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ในโอกาสการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ